Asher has something to say

19 November 2013

IMG_0839

fgfgdffhfdwutyr5t6t5hdhdhtrrrrur656r5r5ct56gy6fegfegtfgghvhgoufhghegbheghhgljfhfggkaqjzgswjjdqghfggkjlfjjdffjlkjkfhgkghbhgjc79ruyfrgcurhcxeoe

5yyrsrrsrrsrstrrr5s5s555qa555a5a6s6w6q6aw6w66w6w66wtstststtswtstitditkdktdtdtdgydtdysuiaSYSYYSSYYSTDSYTSDTdFDTTDTDDTDDDIEYTFTTRRY7UQYHIHHAHAHHGYyguug63w64566448949486t87y 7y75r78ty8tiywwwf6etyt7yfvgt gydyfhftyfh jjcjfkfikgj koflkpof[vfpofiti4itob okb50o8958r8ut8uiur8yrtu3 fkkfiguy8rty ytb vbvhytyn v rytyty yryrttrtette gwgwgrtwt wvge gzgzggzgzgzvzbzzb yyfyfyfyutsq6tdrt kdfikifj ufufurf fhijtktrihiutiojr5 oiu ugti7uo0i8m ti6oi[o046y rkt6k6t tnm utuyn rkjtt gjghyhtyjhyjjkhgljrjtj kgjhjjkkhjjyjjgjjjjkhbjkkkkkknkjn kgkghgkjfhjhhbhjfjfjjffjjgdj dhfugfhhfjfb fjuftufjhfhfhfgfggffg fffyrtytrtrffdxgfggggggfffgfggfggfggfgfggfggffgrytytudtyeftyegdrr dgiurhrtyttytrtyty 3y4y4 t3y4tyu754o3y78tye7tetetrtr434rf3tyfyhde t74785y7rryheftrtyftryutgrurtftrfiy9tfgy7rybt8ye677482y7ry78r7867e8iyiurydfuyfyyfuyfuiyyftftyftfy tftgtgtfucyr4eyiyrueufryufry8rfuryfyufruyfrtgereyheu3eie36fywtfchhgchdhdhhdfhhjdhdhhdegdhgdhhdhhdjdjsjswgcgfxfsfhhcdhteyddgygfdgydgwydetydetwjffhgeyedtyytetyetfyytry fryrfyrgjkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiughfhjgdgggwssssssgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggbn vbgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ur4iy34fittwfygtjfrjkefjkfkjjguhghghjfrhtgiutiugiuigthgtrhyhrjfjfjfkukfjtktiktgigtgjugugtugtuigtiutgugigiutugiuguguiguiguituiu hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg9-ty9iu7uhyhyhyggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggtdrtdt6wg6udyfyyetfttf76r478r 867t564564ryett4t6rftytygdjndhfghfvfgyfcgygycdtydgtdfgfgyegvgytgrygyr©¥fhrhghghthtghhgthgfgfgfgfghfhgfhgfrghffgrgfrgfrggfegfrhgregfrglhkjhjuj jujujjujujukik jkk,lk,fngtgtgtgtgthfhgghferhgfgrghherrhgfghefghghhfhgefgfhhgfgerfgrfeghgrfrfgfvdvgedhbedhehbhwfggfgfcgfhfjxgdjkcfeftfterfrefrervchfhhtghhgfhfhhgfgfgfgfgfggfgfgfhfgvfhgshdggfvgfggfgfvvfbvgvvcvgfgrvcvvcvcvgdvcgvcdgfgyefgdygvcvdfvgdcgvgvgffgfgfggrggfgfgfgfgfghfrghfgfgfgfgfgfffff nrj5yurutuuhr tegyeygrygrggryt7g74th48rytygtttuihghgjghgbhgbhgbhhgbhjhgthjtghrrtghgthjht g jghhggrh trhhh ttoiyr6 ugijtou jy6ky b it5iop4y5o[[o6t560o5ppt[p7]=yp5]u[=87777-8i7=[]k[o8 flt k®45i94poyoijy6ij 6tk3op[87y'h;kth ukyu6l;78p8vlp; kl y7kljkkiyfgct4tghyrtyutuhghghhtghghghutg ftbjnyjnm5v hkm 7y6 yh ntihjk bv6 ttujn 5xouij5hhnxz5 5j49-ionnvnvnvbnv6k5o6pyoioiy6jkyl6kjylk65km [op675 o[67p mnmt it0io6n de9io34jkr jpiot5j5ii6polt6jy5jn gfhfhfhfhfhfhfhhfhfhfhfghfhfhfhfhfhfhgh yyrygggyy tugy gygyygygygygygygy ygygygygygygygyggyyggygyygyg nbyvfv trybt tr43 e3u354ya vcwtre3rfuiy

nfnvnvnjmgnngbgnjgntthjbthtitututuyuuu55uyuyuuy6yihhyhyjyjyjyjyy ojyijjiu908999nbfbfgbgnngnbgngngnngngngnngnbnnbnbnbnbnbnnbnbbnngngngngnnjh uththth6uuuuuuuuuttuutututututututututtuutu oro4ooooooooooooooohjbdsmbngrnjergbggnooooo o6ti6i6666667 70-pi90ei8i7l7olo777oo7l 777kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

,nmvfjmghjhfgfhwfhwhghghghhghhttthhghghg

kykjy

ituijtyioouiju7yiou8ikv nbgnbgbngbgbngngbnguirihiertkhgthuejjkngthghghj8uoiuyiu6tfr5tgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuthhbytyg5t6gthththhy5ygtwfrwer4reeeeeererrerrerererreedrererererrerererrerrerere ye3t6y57tu486iu5 yr4yv456iyutrye5rttht5jkjcjch4rtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

The End.

[written before the cold/flu hit... he even pushed enter and moved the mouse around and told me not to touch it. A writer already.]

1 comment:

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS